Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 14 trong số 14 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Bến Tre
ID cơ quan: 2102
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tácsắp xếp giảm dần Quản lý
1,033 Chưa có Huỳnh Hoàng Sơn 6518 hhs.63btr.syt Sở Y tế - Bến Tre
ID cơ quan: 2102
1,431 Chưa có Phan Văn Tăng 6937 pvtang.syt Sở Y tế - Bến Tre
ID cơ quan: 2102
1,433 Chưa có Trần Thị Kim Cương 6940 ttkc.63.btr.syt Sở Y tế - Bến Tre
ID cơ quan: 2102
1,479 Chưa có Đặng Thị Nguyệt 6990 dangthinguyet.6... Sở Y tế - Bến Tre
ID cơ quan: 2102
2,312 Chưa có Dương minh kha 12908 dmkha.sytbentre Sở Y tế - Bến Tre
ID cơ quan: 2102
2,413 Chưa có Nguyễn Huỳnh Nhân Trung 13015 nhntrung.syt Sở Y tế - Bến Tre
ID cơ quan: 2102
2,418 Chưa có Trần Thị Kim Cương 13020 ttkc.bentre.syt Sở Y tế - Bến Tre
ID cơ quan: 2102
2,419 Chưa có Nguyễn Văn Lộc 13021 nvloc.syt@bentr... Sở Y tế - Bến Tre
ID cơ quan: 2102
2,456 Chưa có Lương Minh Tuấn 13060 lmt.12.abc.syt Sở Y tế - Bến Tre
ID cơ quan: 2102
3,056 Chưa có Dương Minh Kha 14038 dmkha.syt Sở Y tế - Bến Tre
ID cơ quan: 2102
3,064 Chưa có Lại Nguyễn Lê Dương 14046 lnlduong.syt Sở Y tế - Bến Tre
ID cơ quan: 2102
3,068 Chưa có Bùi Văn Bảy 14050 bvbay.syt Sở Y tế - Bến Tre
ID cơ quan: 2102
3,074 Chưa có Từ Thúy Hằng 14056 tthang.syt Sở Y tế - Bến Tre
ID cơ quan: 2102
5,073 Chưa có Bùi Ái Đoan 47559 doanab.64bt.syt Sở Y tế - Bến Tre
ID cơ quan: 2102