Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 16 trong số 16 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Đắk Lắk
ID cơ quan: 2092
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
3,264 Chưa có h djum ktala 14259 djum.52dl.syt Sở Y tế - Đắk Lắk
ID cơ quan: 2092
3,266 Chưa có h djum ktala 14261 hdjumktala.52dl.syt Sở Y tế - Đắk Lắk
ID cơ quan: 2092
3,315 Chưa có Trần Thị Thúy Quỳnh 14312 quynhttt.52dl.syt Sở Y tế - Đắk Lắk
ID cơ quan: 2092
3,320 Chưa có h zen kbuôr 14317 zenkbuor.52dl.syt Sở Y tế - Đắk Lắk
ID cơ quan: 2092
3,321 Chưa có Đào Thị Minh Vân 14318 vandtm.52dl.syt Sở Y tế - Đắk Lắk
ID cơ quan: 2092
3,322 Chưa có Phùng Thế Tài 14319 taipt.52dl.syt Sở Y tế - Đắk Lắk
ID cơ quan: 2092
3,326 Chưa có Nguyễn Hữu Huyên 14323 huyennh.52dl.syt Sở Y tế - Đắk Lắk
ID cơ quan: 2092
3,328 Chưa có Lê Văn Thanh 14325 thanhlv.52dl.syt Sở Y tế - Đắk Lắk
ID cơ quan: 2092
3,330 Chưa có Nguyễn Văn Hùng 14327 hungnv.52dl.syt Sở Y tế - Đắk Lắk
ID cơ quan: 2092
4,327 Chưa có Nguyễn Như Khương 19184 khuongnn.52dl.syt Sở Y tế - Đắk Lắk
ID cơ quan: 2092
4,674 Chưa có thân thị kim phương 19542 phuongttk52.dl.syt Sở Y tế - Đắk Lắk
ID cơ quan: 2092
4,893 Chưa có Nguyễn Đình Tuấn 19818 tuandn52dl.syt Sở Y tế - Đắk Lắk
ID cơ quan: 2092
4,894 Chưa có Hồ Văn Ngọc 19819 ngocjvh52dl.syt Sở Y tế - Đắk Lắk
ID cơ quan: 2092
4,896 Chưa có Hồ Thị Thanh Ngọc 19821 ngoctth52dl.syt Sở Y tế - Đắk Lắk
ID cơ quan: 2092
4,897 Chưa có Nguyễn Thị Thương 19822 thuongtn52dl.syt Sở Y tế - Đắk Lắk
ID cơ quan: 2092
4,906 Chưa có Phạm Thị Tuyết Nhung 19840 nhungttp52dl.syt Sở Y tế - Đắk Lắk
ID cơ quan: 2092