Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 22 trong số 22 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tácsắp xếp tăng dần Quản lý
1,296 Chưa có Trần Như Thành 6795 tnt.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
1,301 Chưa có Hà Thanh Lợi 6800 htl.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
1,905 Chưa có Nguyễn Văn Nga 7450 nvn.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
1,906 Chưa có Nguyễn Quốc Việt 7451 nqv.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
1,907 Chưa có Lê Văn Hồng 7452 lvh.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
1,908 Chưa có Đoàn Văn Tám 7453 dvt.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
1,909 Chưa có Nguyễn Thị Tức 7454 ntt.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
1,910 Chưa có Trần Nguyễn Anh Thư 7455 tnat.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
1,911 Chưa có Đỗ Thị Tuyết Xuân 7456 dttx.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
1,914 Chưa có Lê Văn Tuấn 7459 lvt.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
1,915 Chưa có Lê Sĩ Hào 7460 lsh.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
1,916 Chưa có Nguyễn Thị Xuân Loan 7461 ntxl Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
1,917 Chưa có Trần Đồng Duy 7462 tdd.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
1,923 Chưa có Trần Nguyễn Anh Thư 7468 tnat1.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
1,924 Chưa có Lê Văn Tuấn 7469 lvt1.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
3,599 Chưa có Nguyễn Ngọc Hải 14606 nnh.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
4,872 Chưa có kiều thanh tuấn 19787 tuankt.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
4,880 Chưa có Đặng thức anh vũ 19796 vudta.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
4,881 Chưa có nguyễn quốc hưng 19797 huannq.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
4,882 Chưa có Văn Tấn Phong 19798 phongvt.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
4,898 Chưa có Nguyễn Bá Tòng 19823 tongnb.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089
4,899 Chưa có nguyễn văn quyền 19824 quyennv.49bt.syt Sở Y tế - Bình Thuận
ID cơ quan: 2089