Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 12 trong số 12 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Phú Yên
ID cơ quan: 2086
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,575 Chưa có phạm kỳ ngân 7089 pkn.46py.syt Sở Y tế - Phú Yên
ID cơ quan: 2086
1,578 Chưa có Nguyễn Duy Hướng 7092 ndh.46py.syt Sở Y tế - Phú Yên
ID cơ quan: 2086
1,628 Chưa có Phạm Ngọc Chương 7148 pnc.46py.syt Sở Y tế - Phú Yên
ID cơ quan: 2086
1,646 Chưa có Phạm Hiếu Vinh 7166 phv.46py.syt Sở Y tế - Phú Yên
ID cơ quan: 2086
1,666 Chưa có Huỳnh Lê Xuân Bích 7189 hlxb.46py.syt Sở Y tế - Phú Yên
ID cơ quan: 2086
1,667 Chưa có Trần Ngọc Dưng 7190 tnd.46py.syt Sở Y tế - Phú Yên
ID cơ quan: 2086
1,670 Chưa có Nguyễn Thị Minh Hiêu 7193 ntmh.46py.syt Sở Y tế - Phú Yên
ID cơ quan: 2086
1,677 Chưa có Đặng Thị Ngọc Lệ 7201 Dtnl.46py.syt Sở Y tế - Phú Yên
ID cơ quan: 2086
1,745 Chưa có Nguyễn Như Ý 7273 nny Sở Y tế - Phú Yên
ID cơ quan: 2086
1,749 Chưa có Lê Thị Ngọc Lan 7277 ltnl Sở Y tế - Phú Yên
ID cơ quan: 2086
1,752 Chưa có Nguyễn Như Ý 7280 nny.46py.syt Sở Y tế - Phú Yên
ID cơ quan: 2086
1,779 Chưa có Lê Sỹ Kim 7311 lsk.46py.syt Sở Y tế - Phú Yên
ID cơ quan: 2086