Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 10 trong số 10 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Hà Tĩnh
ID cơ quan: 2078
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
241 Chưa có Nguyễn Đình Dũng 5687 38ht.syt1 Sở Y tế - Hà Tĩnh
ID cơ quan: 2078
2,681 Chưa có Nguyễn Thị Hải Yến 13300 haiyennt.soyteh... Sở Y tế - Hà Tĩnh
ID cơ quan: 2078
2,687 Chưa có Nguyễn Đại Chiến 13306 daichienht Sở Y tế - Hà Tĩnh
ID cơ quan: 2078
2,756 Chưa có Lê Thị Cẩm Thạch 13695 thachsytht Sở Y tế - Hà Tĩnh
ID cơ quan: 2078
2,757 Chưa có Lê Quang Phong 13698 lequangphong.38... Sở Y tế - Hà Tĩnh
ID cơ quan: 2078
2,901 Chưa có Nguyễn Anh Tuấn 13877 natuansythatinh Sở Y tế - Hà Tĩnh
ID cơ quan: 2078
2,905 Chưa có Trần Thị Thùy Linh 13881 thuylinhtt.64ht.syt Sở Y tế - Hà Tĩnh
ID cơ quan: 2078
2,925 Chưa có Nguyễn Đình Thiện 13902 nguyendinhthien... Sở Y tế - Hà Tĩnh
ID cơ quan: 2078
4,273 Chưa có Lê Chánh Thành 19126 thanhlc.38ht.syt Sở Y tế - Hà Tĩnh
ID cơ quan: 2078
4,909 Chưa có Nguyễn Đại Chiến 19863 daichiensytht Sở Y tế - Hà Tĩnh
ID cơ quan: 2078