Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 14 trong số 14 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Hưng Yên
ID cơ quan: 2057
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tácsắp xếp tăng dần Quản lý
1,547 Chưa có Nguyễn Văn Tâm 7060 nvtam.17syt.hy Sở Y tế - Hưng Yên
ID cơ quan: 2057
1,594 Chưa có Đinh Đăng Toàn 7111 dinhdangtoan Sở Y tế - Hưng Yên
ID cơ quan: 2057
1,678 Chưa có Phan Vĩnh Thịnh 7203 pvt.17hy.syt Sở Y tế - Hưng Yên
ID cơ quan: 2057
3,132 Chưa có Trần Văn Khuyến 14117 khuyentv.17hy.syt Sở Y tế - Hưng Yên
ID cơ quan: 2057
3,136 Chưa có Vũ Thị Phương Châm 14121 vuthiphuongcham... Sở Y tế - Hưng Yên
ID cơ quan: 2057
3,140 Chưa có Lều Văn Quân 14125 leuvanquan.17hy.syt Sở Y tế - Hưng Yên
ID cơ quan: 2057
3,141 Chưa có Vũ Thị Phương Châm 14126 phuongcham.17hy.syt Sở Y tế - Hưng Yên
ID cơ quan: 2057
3,149 Chưa có Nguyễn Thị Anh 14134 anhnt.17hy.syt Sở Y tế - Hưng Yên
ID cơ quan: 2057
3,157 Chưa có Đỗ Văn Ngữ 14142 ngudv.17hy.syt Sở Y tế - Hưng Yên
ID cơ quan: 2057
3,159 Chưa có Nguyễn Quang Lâm 14144 lamnq.17hy.syt Sở Y tế - Hưng Yên
ID cơ quan: 2057
3,160 Chưa có Bùi Quang Chung 14145 chungbq.17hy.syt Sở Y tế - Hưng Yên
ID cơ quan: 2057
4,810 Chưa có Đỗ Thanh Huyền 19678 huyendt.17hy.syt Sở Y tế - Hưng Yên
ID cơ quan: 2057
4,815 Chưa có Nguyễn Tiến Hùng 19683 hungnt.17hy.syt Sở Y tế - Hưng Yên
ID cơ quan: 2057
4,914 Chưa có Đặng Văn Cường 19880 cuongdv.17hy.syt Sở Y tế - Hưng Yên
ID cơ quan: 2057