Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 201 - 250 trong số 5042 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Bệnh viện Phổi Hà Giang - Hà Giang
ID cơ quan: 3445
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,148 Chưa có Hoàng Văn Tài 12739 hoangvantai Bệnh viện Phổi Hà Giang - Hà Giang
ID cơ quan: 3445
2,164 Chưa có Hoàng Văn Tài 12758 hoangvantai123 Bệnh viện Phổi Hà Giang - Hà Giang
ID cơ quan: 3445
2,182 Chưa có Nguyễn Thị Thanh 12776 thanhnguyen Bệnh viện Phổi Hà Giang - Hà Giang
ID cơ quan: 3445
2,185 Chưa có Đặng Thị Nga Huyền 12779 ngahuyen Bệnh viện Phổi Hà Giang - Hà Giang
ID cơ quan: 3445
2,187 Chưa có Vũ Lệnh Luyến 12781 vuluyen Bệnh viện Phổi Hà Giang - Hà Giang
ID cơ quan: 3445
2,199 Chưa có Đàm Thị Mai 12794 dammai Bệnh viện Phổi Hà Giang - Hà Giang
ID cơ quan: 3445
2,238 Chưa có Lục Thi Thu 12833 lucthu Bệnh viện Phổi Hà Giang - Hà Giang
ID cơ quan: 3445
2,244 Chưa có Lý Văn Phàn 12839 lyphan Bệnh viện Phổi Hà Giang - Hà Giang
ID cơ quan: 3445
2,245 Chưa có Nguyễn Thế Cường 12840 thecuong Bệnh viện Phổi Hà Giang - Hà Giang
ID cơ quan: 3445
4,306 Chưa có Chúc Hồng phương 19160 bsphuong Bệnh viện Phổi Hà Giang - Hà Giang
ID cơ quan: 3445
4,307 Chưa có Trần Thị Duyên 19161 tranthiduyen Bệnh viện Phổi Hà Giang - Hà Giang
ID cơ quan: 3445
4,309 Chưa có Trần Thị Duyên 19163 tranduyen Bệnh viện Phổi Hà Giang - Hà Giang
ID cơ quan: 3445
4,396 Chưa có Nguyễn Thị Thu Hà 19256 nguyenha Bệnh viện Phổi Hà Giang - Hà Giang
ID cơ quan: 3445
Cơ quan công tác: Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,088 Chưa có Đỗ Thị Thủy 12675 bsthuybvhg.1980... Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
2,096 Chưa có Phạm Thị Vân 12684 ptv.12.abc.syt Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
2,105 Chưa có Nguyễn Quốc Dũng 12696 nguyenquocdungbvhg Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
2,110 Ảnh của vuhungvuongbvhg Vũ Hùng Vương 12701 vuhungvuongbvhg Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
2,143 Chưa có Bùi Bích Ngọc 12734 buibichngocbvhg Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
2,147 Chưa có Nguyễn Thị Lan 12738 nguyenthilanbvhg Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
2,159 Chưa có Hoàng Thị Hiên 12752 hoangthihienbvhg Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
2,166 Chưa có Đặng Đức Cường 12760 dangduccuongbvhg Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
2,180 Chưa có Đỗ Văn Nghĩa 12774 dovannghiabvhg Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
2,510 Chưa có Nguyễn Đức Dũng 13118 nguyenducdungbvhg Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
4,215 Chưa có Đỗ Thị Kim Thanh 19061 dtkt.12.abc.bvt Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
4,217 Chưa có Phan Công Lý 19063 pcl.12.abc.bvt Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
4,219 Chưa có Trần Hùng Cường 19065 thc.12.abc.bvt Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
4,225 Chưa có Lương Cao Đạt 19072 lcd.12.abc.bvt Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
4,280 Chưa có Đặng Thị Nga 19133 dtn.12.abc.bvt Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
4,545 Chưa có Đào Cẩm Lê 19410 dcl.12.abc.bvt Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
4,547 Chưa có Nguyễn Giang Hải 19412 ngh.12.abc.bvt Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
4,548 Chưa có Đỗ Thị Đẹp 19413 dtd Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
4,551 Chưa có Nguyễn Thị Thanh Tâm 19416 nttt.12.abc.bvt Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
4,552 Chưa có Nguyễn Thị Thu Đông 19417 nttd Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
4,553 Chưa có Nguyễn Thị Hường 19418 nth.12.abc.bvt Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Giang
ID cơ quan: 3444
Cơ quan công tác: Bệnh viện đa khoa Nà Chì - Hà Giang
ID cơ quan: 3443
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
3,983 Chưa có Nguyễn Thị Mai 18735 maitn Bệnh viện đa khoa Nà Chì - Hà Giang
ID cơ quan: 3443
Cơ quan công tác: Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Yên Minh - Hà Giang
ID cơ quan: 3442
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,091 Chưa có Nguyễn Đức Hiếu 12678 hieubvym Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Yên Minh - Hà Giang
ID cơ quan: 3442
2,139 Chưa có Lương Hùng Cường 12730 hungcuongbvym Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Yên Minh - Hà Giang
ID cơ quan: 3442
2,140 Chưa có Phạm Anh Văn 12731 bsvanym Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Yên Minh - Hà Giang
ID cơ quan: 3442
2,202 Chưa có Nguyễn Thị Hằng 12797 nguyenhangym Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Yên Minh - Hà Giang
ID cơ quan: 3442
2,207 Chưa có Tề Thị Phương 12802 phuongbvym Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Yên Minh - Hà Giang
ID cơ quan: 3442
2,215 Chưa có Mai Thị Ngà 12810 dsngabvym Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Yên Minh - Hà Giang
ID cơ quan: 3442
2,218 Chưa có Nguyễn Duy Thân 12813 duythandd Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Yên Minh - Hà Giang
ID cơ quan: 3442
2,255 Chưa có Nguyễn Thị Ngoan 12850 bsngoanbvym Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Yên Minh - Hà Giang
ID cơ quan: 3442
2,256 Chưa có Đào Trung Kiên 12851 daokien2904 Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Yên Minh - Hà Giang
ID cơ quan: 3442
2,257 Chưa có Nguyễn Thị Đào 12852 maidaobvym Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Yên Minh - Hà Giang
ID cơ quan: 3442
2,449 Chưa có Phạm Thị Lan 13051 phamlan25121984 Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Yên Minh - Hà Giang
ID cơ quan: 3442
Cơ quan công tác: Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần - Hà Giang
ID cơ quan: 3439
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,530 Chưa có Sin Đức Văn 13138 sinducvan Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần - Hà Giang
ID cơ quan: 3439
2,538 Chưa có Lù Văn Thắng 13146 luvanthang Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần - Hà Giang
ID cơ quan: 3439
2,546 Chưa có Sin Văn Sơn 13154 sinvanson Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần - Hà Giang
ID cơ quan: 3439
2,549 Chưa có Nguyễn Thị Hồng Loan 13157 nguyenthiloan Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần - Hà Giang
ID cơ quan: 3439

Trang