Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 17 trong số 17 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Bạc Liêu
ID cơ quan: 2111
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
718 Chưa có Trương Hoàng Trọng 6196 tht.72bl.syt Sở Y tế - Bạc Liêu
ID cơ quan: 2111
835 Chưa có Phạn Văn Tùng 6315 pvt.72bl.syt Sở Y tế - Bạc Liêu
ID cơ quan: 2111
1,031 Chưa có Dương Hữu Tín 6516 dht.72bl.syt Sở Y tế - Bạc Liêu
ID cơ quan: 2111
1,255 Chưa có Hà Thị Mào 6754 htm.72bl.syt Sở Y tế - Bạc Liêu
ID cơ quan: 2111
1,352 Chưa có Trần Thanh Tùng 6853 ttt.72bl.syt Sở Y tế - Bạc Liêu
ID cơ quan: 2111
1,355 Chưa có Ong Tú Mỹ 6856 Otm.72bl.syt Sở Y tế - Bạc Liêu
ID cơ quan: 2111
1,393 Chưa có Trần Lê Chiêu Bích 6894 TLCB.72bl.syt Sở Y tế - Bạc Liêu
ID cơ quan: 2111
1,415 Chưa có Huỳnh Vũ Phong 6918 hvphong.72bl.syt Sở Y tế - Bạc Liêu
ID cơ quan: 2111
1,423 Chưa có Trương Huỳnh Hưng 6927 thhung.72bl.syt Sở Y tế - Bạc Liêu
ID cơ quan: 2111
1,425 Chưa có Nguyễn Văn Ngay 6929 nvn.72bl.syt Sở Y tế - Bạc Liêu
ID cơ quan: 2111
1,430 Chưa có Trần Hoài Đảo 6936 thdao.72bl.syt Sở Y tế - Bạc Liêu
ID cơ quan: 2111
1,435 Chưa có Nguyễn Quốc Khải 6942 nqk.72bl.syt Sở Y tế - Bạc Liêu
ID cơ quan: 2111
1,441 Chưa có Bùi Thanh Liêm 6948 btliem.72bl.syt Sở Y tế - Bạc Liêu
ID cơ quan: 2111
1,442 Chưa có Bùi Thanh Liêm 6949 bthanhliem.72bl.syt Sở Y tế - Bạc Liêu
ID cơ quan: 2111
3,537 Chưa có Nguyễn Minh Sang 14540 nguyensang270983 Sở Y tế - Bạc Liêu
ID cơ quan: 2111
3,555 Chưa có Lê Thị Tuyết Lan 14559 tuyetlansyt Sở Y tế - Bạc Liêu
ID cơ quan: 2111
4,690 Chưa có Trần Công Phúc 19558 tcphuc.80bl.syt Sở Y tế - Bạc Liêu
ID cơ quan: 2111