Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 17 trong số 17 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Kiên Giang
ID cơ quan: 2107
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tácsắp xếp tăng dần Quản lý
2,397 Chưa có Nguyễn Thanh Phong 12993 ntp.68kg.syt Sở Y tế - Kiên Giang
ID cơ quan: 2107
2,442 Chưa có Vũ Hoàng Nam 13044 vhn.68kg.syt Sở Y tế - Kiên Giang
ID cơ quan: 2107
2,447 Chưa có Phạm Ngọc Mẫn 13049 pnm.68kg.syt Sở Y tế - Kiên Giang
ID cơ quan: 2107
2,479 Chưa có Nguyễn Quang Tuynh 13087 nqt.68kg.syt Sở Y tế - Kiên Giang
ID cơ quan: 2107
4,138 Chưa có Nguyễn Thành Nam 18968 ntnam.68kg.syt Sở Y tế - Kiên Giang
ID cơ quan: 2107
4,320 Chưa có Nguyễn Thị Mộng Thu 19177 ntmthu.68kg.syt Sở Y tế - Kiên Giang
ID cơ quan: 2107
4,321 Chưa có Kha Vĩnh Xuyên 19178 kvxuyen.68kg.syt Sở Y tế - Kiên Giang
ID cơ quan: 2107
4,441 Chưa có Nguyễn Trần Quỳnh Như 19301 ntqnhu.68kg.syt Sở Y tế - Kiên Giang
ID cơ quan: 2107
4,443 Chưa có Vũ Mạnh Thắng 19303 vmthang.68kg.syt Sở Y tế - Kiên Giang
ID cơ quan: 2107
4,447 Chưa có Đỗ Thiện Tùng 19307 dttung.68kg.syt Sở Y tế - Kiên Giang
ID cơ quan: 2107
4,448 Chưa có Nguyễn Thị Nhã Trang 19308 ntntrang.68kg.syt Sở Y tế - Kiên Giang
ID cơ quan: 2107
4,449 Chưa có Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 19309 ntanguyet.68kg.syt Sở Y tế - Kiên Giang
ID cơ quan: 2107
4,452 Chưa có Hồ Tâm Đăng 19312 htdang.68kg.syt Sở Y tế - Kiên Giang
ID cơ quan: 2107
4,453 Chưa có Châu Hà Hiếu 19313 chhieu.68kg.syt Sở Y tế - Kiên Giang
ID cơ quan: 2107
4,455 Chưa có Lý Đạo Lực 19315 ldluc Sở Y tế - Kiên Giang
ID cơ quan: 2107
4,456 Chưa có Bùi Công Luận 19316 bcluan.68kg.syt Sở Y tế - Kiên Giang
ID cơ quan: 2107
4,457 Chưa có Lê Thiên Phú 19317 ltphu.68kg.syt Sở Y tế - Kiên Giang
ID cơ quan: 2107