Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 10 trong số 10 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Trà Vinh
ID cơ quan: 2103
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,649 Chưa có Huỳnh Thị Tuyết Mai 7169 httmai Sở Y tế - Trà Vinh
ID cơ quan: 2103
1,650 Chưa có Phạm Khắc Dũng 7171 pkdung.64tv.syt Sở Y tế - Trà Vinh
ID cơ quan: 2103
1,656 Chưa có Trần Hùng Cường 7177 thcuong.64tv.syt Sở Y tế - Trà Vinh
ID cơ quan: 2103
1,663 Chưa có Thạch Thị Dân 7186 ttdan.64tv.syt Sở Y tế - Trà Vinh
ID cơ quan: 2103
1,735 Chưa có Nguyễn Văn Ba 7263 nvba.64.tv.syt Sở Y tế - Trà Vinh
ID cơ quan: 2103
1,737 Chưa có Trầm Minh Quang 7265 tmquang.64.tv.syt Sở Y tế - Trà Vinh
ID cơ quan: 2103
1,739 Chưa có Trịnh Thị Thanh Lệ 7267 tttle.64.tv.syt Sở Y tế - Trà Vinh
ID cơ quan: 2103
1,776 Chưa có Cù Bạch Mi 7308 cbmi64.tv.syt Sở Y tế - Trà Vinh
ID cơ quan: 2103
1,777 Chưa có Phan Thanh Dũng 7309 ptdung64.tv.syt Sở Y tế - Trà Vinh
ID cơ quan: 2103
3,179 Chưa có Đỗ Văn Trung 14165 dvtrung.64tv.syt Sở Y tế - Trà Vinh
ID cơ quan: 2103