Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 6 trong số 6 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Lâm Đồng
ID cơ quan: 2094
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,963 Chưa có Ngô Thị Thúy Diễm 12515 n2t.diem Sở Y tế - Lâm Đồng
ID cơ quan: 2094
2,102 Chưa có Phạm Văn Khỏe 12693 pvk.syt Sở Y tế - Lâm Đồng
ID cơ quan: 2094
2,888 Chưa có NGUYỄN HUY GIÁP 13862 giapnh.54ld.syt Sở Y tế - Lâm Đồng
ID cơ quan: 2094
2,906 Chưa có Phạm Thị Hồng Minh 13882 minhpth.ld.syt Sở Y tế - Lâm Đồng
ID cơ quan: 2094
2,923 Chưa có Phan Đình Lộc 13900 locpd54.syt Sở Y tế - Lâm Đồng
ID cơ quan: 2094
2,924 Chưa có Hoàng Ngọc Tuấn 13901 Tuanhn.54.syt Sở Y tế - Lâm Đồng
ID cơ quan: 2094