Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 15 trong số 15 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Ninh Thuận
ID cơ quan: 2088
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,444 Chưa có Trần Quang Trung 6952 tqt Sở Y tế - Ninh Thuận
ID cơ quan: 2088
1,446 Chưa có Đổng Chế Huynh 6954 dch.48nt.syt Sở Y tế - Ninh Thuận
ID cơ quan: 2088
1,447 Chưa có Lê Trọng Lưu 6955 ltl.48nt.syt Sở Y tế - Ninh Thuận
ID cơ quan: 2088
1,553 Chưa có Ngô Thị Thịnh 7066 ntt.48nt.syt Sở Y tế - Ninh Thuận
ID cơ quan: 2088
1,569 Chưa có Lê Vũ Chương 7083 lvc.48nt.syt Sở Y tế - Ninh Thuận
ID cơ quan: 2088
1,700 Chưa có lê Bảo Trung 7227 lbt.48nt.syt Sở Y tế - Ninh Thuận
ID cơ quan: 2088
1,708 Chưa có Phan Đình Hùng 7235 Pdh.48nt.syt Sở Y tế - Ninh Thuận
ID cơ quan: 2088
1,713 Chưa có Võ Như Nguyên 7240 vnn.48nt.syt Sở Y tế - Ninh Thuận
ID cơ quan: 2088
3,105 Chưa có Lê Thị Huyền Vân 14089 lethihuyenvan.4... Sở Y tế - Ninh Thuận
ID cơ quan: 2088
3,110 Chưa có Nguyễn Thị Thanh Thùy 14094 nguyenthithanht... Sở Y tế - Ninh Thuận
ID cơ quan: 2088
3,165 Chưa có Nguyễn Thị Xuân Hương 14150 nguyenthixuanhu... Sở Y tế - Ninh Thuận
ID cơ quan: 2088
3,268 Chưa có Nguyễn Hùng Chí 14263 nguyenhungchi.4... Sở Y tế - Ninh Thuận
ID cơ quan: 2088
3,822 Chưa có Lê Minh Định 14936 leminhdinh48nt.syt Sở Y tế - Ninh Thuận
ID cơ quan: 2088
3,823 Chưa có Huỳnh Thăng Sơn 14937 huynhthangson48... Sở Y tế - Ninh Thuận
ID cơ quan: 2088
3,824 Chưa có Huỳnh Thăng Sơn 14938 thangson48nt.syt Sở Y tế - Ninh Thuận
ID cơ quan: 2088