Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 30 trong số 30 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,651 Chưa có Nguyễn Hữu Xuân Trường 7172 nhxt.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
1,836 Chưa có Trương Thị Hồng Vân 7376 tthv.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
1,837 Chưa có Nguyễn Thị Quảng Trị 7377 ntqt.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
1,838 Chưa có Ngô Thị Kiều My 7378 ntkm.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
1,853 Chưa có Lê Thị Thanh Huyền 7395 ltth.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
1,854 Chưa có Trần Cúc 7396 tc.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
1,855 Chưa có Nguyễn Ngọc Thanh 7397 nnt.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
1,856 Chưa có Trần Thị Thu Lan 7398 tttl.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
1,860 Chưa có Trần Quỳnh Thư 7402 tqt.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
1,861 Chưa có Trương Văn Trình 7403 tvt.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
1,862 Chưa có Nguyễn Tuấn Việt 7404 ntv.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
1,864 Chưa có Nguyễn Đàm Thanh Trang 7406 ndtt.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
1,865 Chưa có Nguyễn Thị Toàn 7407 ntt1.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
1,866 Chưa có Phạm Thanh Nhàn 7408 ptn.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
1,867 Chưa có Trần Thị Hoài Vi 7409 tthv1.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
1,869 Chưa có Lưu Thị Bình 7411 ltb1.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
1,870 Chưa có Ngô Nữ Quỳnh Trang 7412 nnqt.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
3,013 Chưa có Ngô Thị Kim Yến 13993 yenntk.42dan.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
3,020 Chưa có Nguyễn Út 14000 utn.42dan.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
3,028 Chưa có Nguyễn Minh Sơn 14008 sonnm.42dan.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
3,062 Chưa có Trần Thanh Thủy 14044 thuytt.42dan.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
3,070 Chưa có Nguyễn Tiên Hồng 14052 hongnt.42dan.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
3,543 Chưa có Phạm Thị Kim Chi 14546 chiptk.42dan.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
3,544 Chưa có Nguyễn Thu Hiền 14547 hiennt.42dan.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
3,628 Chưa có Đinh Thị Minh Thùy 14639 thuydtm.42dan.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
4,858 Chưa có Trần Duy Thanh Nhã 19765 nhatdt.42dan.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
4,859 Chưa có Nguyễn Việt Cường 19766 cuongnv.42dan.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
4,888 Chưa có Trương Đình Ti Thi 19804 thitdt.42dan.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
4,889 Chưa có Phạm Thị Minh Châu 19805 chauptm.42dan.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082
4,890 Chưa có Nguyễn Thị Kiểu 19806 kieunt.42dan.syt Sở Y tế - TP. Đà Nẵng
ID cơ quan: 2082