Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 2 trong số 2 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Quảng Trị
ID cơ quan: 2080
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
3,378 Chưa có Ngô Ngọc Phú 14378 ngongocphu.40ag.syt Sở Y tế - Quảng Trị
ID cơ quan: 2080
3,381 Chưa có Ngô Ngọc Phú 14381 ngongoccphu.40ag.syt Sở Y tế - Quảng Trị
ID cơ quan: 2080