Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 8 trong số 8 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Quảng Bình
ID cơ quan: 2079
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
3,276 Chưa có Đinh Giang Linh 14271 linhdg.39qb.syt Sở Y tế - Quảng Bình
ID cơ quan: 2079
3,332 Chưa có Đặng Thị Thanh Huyền 14329 huyendtt.39qb.syt Sở Y tế - Quảng Bình
ID cơ quan: 2079
3,357 Chưa có Vũ Việt Hưng 14354 hungvv.39qb.syt Sở Y tế - Quảng Bình
ID cơ quan: 2079
3,358 Chưa có Lưu Minh Kỳ 14357 kylm.39qb.syt Sở Y tế - Quảng Bình
ID cơ quan: 2079
3,389 Chưa có Mai Thanh Hải 14389 haimt.39qb.syt Sở Y tế - Quảng Bình
ID cơ quan: 2079
3,400 Chưa có Dương Thị Phúc 14400 phucdt.39qb.syt Sở Y tế - Quảng Bình
ID cơ quan: 2079
3,403 Chưa có Trần Văn Đông 14403 dongtv.39qb.syt Sở Y tế - Quảng Bình
ID cơ quan: 2079
3,405 Chưa có Phan Nam Bình 14405 binhnp.39qb.syt Sở Y tế - Quảng Bình
ID cơ quan: 2079