Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 7 trong số 7 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Lai Châu
ID cơ quan: 2073
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,208 Chưa có Nguyễn Văn Đối 6702 nvd33lch.syt Sở Y tế - Lai Châu
ID cơ quan: 2073
1,217 Chưa có Vũ Văn Phi 6712 vvp33lch.syt Sở Y tế - Lai Châu
ID cơ quan: 2073
1,234 Chưa có Chử Thị Thanh Bình 6730 cttb.33lch.syt Sở Y tế - Lai Châu
ID cơ quan: 2073
1,257 Chưa có Nguyễn Thị Hoàng Anh 6756 ntha.33lch.syt Sở Y tế - Lai Châu
ID cơ quan: 2073
1,294 Chưa có Ngô Doãn Toàn 6793 ndt.33lch.syt Sở Y tế - Lai Châu
ID cơ quan: 2073
1,298 Chưa có Trần Mạnh Hùng 6797 tmh.33lch.syt Sở Y tế - Lai Châu
ID cơ quan: 2073
1,390 Chưa có Đỗ Văn Sơn 6891 dvs.33lch.syt Sở Y tế - Lai Châu
ID cơ quan: 2073