Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 12 trong số 12 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Lạng Sơn
ID cơ quan: 2069
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,805 Chưa có Dương Thị Dược 13770 dtduoc.29ls.syt Sở Y tế - Lạng Sơn
ID cơ quan: 2069
2,995 Chưa có Vương Thị Chuyên 13973 vtchuyen.29ls.syt Sở Y tế - Lạng Sơn
ID cơ quan: 2069
3,007 Chưa có Hoàng Thị Kim Đào 13985 htkimdao29ls.syt Sở Y tế - Lạng Sơn
ID cơ quan: 2069
3,017 Chưa có Trương Thị Hằng 13996 tthang29ls.syt Sở Y tế - Lạng Sơn
ID cơ quan: 2069
3,080 Chưa có Nguyễn Ngọc Tùng 14063 nntung29ls.syt Sở Y tế - Lạng Sơn
ID cơ quan: 2069
3,108 Chưa có Trần Hoàng Lộc 14092 thloc29ls.syt Sở Y tế - Lạng Sơn
ID cơ quan: 2069
3,112 Chưa có Trần Hoàng Lộc 14096 thoangloc29ls.syt Sở Y tế - Lạng Sơn
ID cơ quan: 2069
3,125 Chưa có Phạm Đức Cơ 14110 phamducco29ls.syt Sở Y tế - Lạng Sơn
ID cơ quan: 2069
3,262 Chưa có Đinh Nam Tước 14257 dnamtuoc29ls.syt Sở Y tế - Lạng Sơn
ID cơ quan: 2069
3,335 Chưa có Phạm thị Nhàn 14332 ptnhan29ls.syt Sở Y tế - Lạng Sơn
ID cơ quan: 2069
3,454 Chưa có Lưu Tiến Chung 14457 ltienchung Sở Y tế - Lạng Sơn
ID cơ quan: 2069
4,885 Chưa có Từ Như Huyền 19801 tnhuyen.29ls.syt Sở Y tế - Lạng Sơn
ID cơ quan: 2069