Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 29 trong số 29 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
427 Chưa có Nguyễn Thị Khánh Hiệp 5893 ntkh.28.tn.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
660 Chưa có Trương Đức Hạnh 6138 tdhanh.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
672 Chưa có Ma Văn Tứ 6150 mvt.20.abc.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
677 Chưa có Nguyễn Thị Bích Hải 6155 Bichhai.28tn.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
679 Chưa có Đặng Ngọc Huy 6157 Bshuy.28tn.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
727 Chưa có Tôn Thị Minh 6205 ton_minh.28tn.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
817 Chưa có Khương Hoàng Anh 6297 Khuonganh.28tn.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
819 Chưa có Nông Minh Nguyệt 6299 Nongminhnguyet.... Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
821 Chưa có Ma Thị Phúc 6301 Mathiphuc.28tn.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
823 Chưa có Phùng Minh Trung 6303 phungminhtrung.... Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
824 Chưa có Trần Công Dân 6304 trancongdan.28tn.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
827 Chưa có Nguyễn Quốc Hoàn 6307 nguyenquochoan.... Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
829 Chưa có Đỗ Cảnh Dương 6309 docanhduong.28tn.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
845 Chưa có Dương Anh Tuấn 6325 datuan.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
848 Chưa có Hà Thanh Hằng 6328 hthang.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
859 Chưa có Nguyễn Thị Khánh Hiệp 6339 nguyenhiep.28tn.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
861 Chưa có Hoàng Thị Nhã 6341 Hoangnha.28tn.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
865 Chưa có Trần Thị Ngọc Liên 6345 Tranngoclien.28... Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
868 Chưa có Hoàng Hải 6348 Hoanghai.28tn.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
894 Chưa có Nguyễn Thị Phương Hoa 6374 nguyenphuonghoa... Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
907 Chưa có Hoàng Thị Kim Yến 6389 Hoangkimyen.28tn.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
913 Chưa có Đinh Quang Hùng 6396 dqhung.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
932 Chưa có Trương Đức Hạnh 6415 bshanh.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
3,278 Chưa có Vũ Thị Kim Oanh 14272 Oanhvtk.28tn.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
3,384 Chưa có Nguyễn Văn Khiết 14384 khietnv.28tn.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
4,671 Chưa có Nguyễn Văn Đại 19539 dainv.28tn.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
4,672 Chưa có Đinh Thị Na 19540 nadt.28tn.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
4,675 Chưa có Nguyễn Thị Mơ 19543 mont.28tn.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068
4,860 Chưa có Đinh Thị Na 19767 Nadt.tn.syt Sở Y tế - Thái Nguyên
ID cơ quan: 2068