Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 50 trong số 71 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
777 Chưa có Trương Thị Kim 6256 ttk.12.abc.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
843 Chưa có Nông Thị Minh Huyền 6323 ntmh.23cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
844 Chưa có Đàm Thị Hiền 6324 dth.23cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
846 Chưa có Trương Thị Kim 6326 ttk.23cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
879 Chưa có Đoàn Thị Mai Lan 6359 doanthimailan Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
886 Chưa có Nông Thị Chuyền 6366 nongthichuyen Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
893 Chưa có Nguyễn Thị Mai 6373 nguyenthimai Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
941 Chưa có Lê Thị Nhung 6424 ltn.23cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
1,093 Chưa có Đàm Thị Vanh 6580 dtv.23cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
1,099 Chưa có Mã Hồng Lam 6586 mahonglam Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
1,100 Chưa có Hoàng Thị Yến 6587 hty.23cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
1,103 Chưa có Lã Thị Vân 6590 ltv.23cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
1,307 Chưa có Nông Văn Hải 6807 nongvanhai Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
1,309 Chưa có Mai Thị Minh Thư 6809 maithiminhthu Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
1,311 Chưa có Nguyễn Thị Hoài An 6811 nguyenthihoaian Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
1,314 Chưa có Hoàng Quang Chuyên 6814 hoangquangchuyen Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
1,518 Chưa có Phạm Thị Thu Hương 7030 phamthithu huong Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
1,540 Chưa có Lục Thị Hiền 7053 lucthihien Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
1,616 Chưa có Hoàng Quang Ngọc 7136 hoangquangngoc Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
2,037 Chưa có Đoàn thị Mai Lan 12623 dtml.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
2,041 Chưa có Mã Hồng Lam 12627 mhl.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
2,042 Chưa có Nông Thu Chuyền 12628 ntc.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
2,045 Chưa có Trương Thị Kim 12631 ttk.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
2,047 Chưa có Nguyễn Thị Mai 12633 ntm.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,560 Chưa có Lý Văn Thì 14565 thilv.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,561 Chưa có Nông Anh Thư 14566 thuna.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,562 Chưa có Tô Văn Minh 14567 minhtv.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,563 Chưa có Hoàng Thị Lãm 14568 lamht.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,564 Chưa có Lý Thị Hạnh 14569 hanhlt.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,565 Chưa có Quan Thị Linh 14570 linhqt.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,567 Chưa có Ma Thị Nga 14572 ngamt.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,568 Chưa có Lương Thị Thanh Thủy 14573 thuylt.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,569 Chưa có Nông Thị Hải 14574 haint.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,570 Chưa có Lê Thị Nhang 14575 nhanglt.23.cb.syyt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,572 Chưa có Vi Thị Hạnh 14577 hanhvt.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,573 Chưa có Trương Thị Bích Phượng 14578 phuongttb.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,575 Chưa có Hoàng Văn Sóng 14581 songhv.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,576 Chưa có Vương Thị Diễm 14582 diemvt.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,578 Chưa có Lý Ích Hoan 14584 hoanli.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,580 Chưa có Bế Thị Huyền 14586 huyenbt.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,581 Chưa có Lý Thị Dung 14587 dunglt.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,583 Chưa có Nông Thị Vân 0 Ẩn danh (chưa được kiểm chứng) Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,582 Chưa có Nông Thị Vân 14589 vannt.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,584 Chưa có Giáp Thị Bích 14591 bichgt.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,585 Chưa có Bế Thị Diệp 14592 diepbt.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,586 Chưa có Phương Văn Thánh 14593 thanhpv.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,587 Chưa có Lý Thị Bạch Như 14594 nhultb.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,588 Chưa có Hoàng Thị Phương Dung 14595 dunghtp.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,589 Chưa có Nguyễn Đăng Duy 14596 duynd.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063
3,590 Chưa có Nông Thúy Nga 14597 ngant.23.cb.syt Sở Y tế - Cao Bằng
ID cơ quan: 2063

Trang