Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 24 trong số 24 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
125 Chưa có Nguyễn Thị Nương 5562 ntn.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
160 Chưa có Hoàng Huy Phương 5598 hhp.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
236 Chưa có Lê Thu Mai 5681 ltm.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
239 Chưa có Nguyễn Mai Lê 5684 nml.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
244 Chưa có Tạ Thanh Hà 5691 tth.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
247 Chưa có Phạm Ngọc Hải 5694 pnh.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
548 Chưa có Nguyễn Thị Thu Phương 6018 nttp.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
686 Chưa có Trịnh Thị Kim Huệ 6164 ttkh.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
690 Chưa có Phạm Thị Thúy Hà 6168 ptth.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
1,411 Chưa có Đinh Thị Bẩy 6913 dtb.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
1,420 Chưa có Pham Thị Phương Hạnh 6924 ptphanh.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
1,434 Chưa có Nguyễn Huy Lợi 6941 nhl.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
1,900 Chưa có Nguyễn Hùng Ngân 7444 nhn.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
1,904 Chưa có Phạm Thị Minh Hải 7448 ptmh.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
1,931 Chưa có nguyễn khánh châu 7487 nkc.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
1,932 Chưa có Vũ Văn Cẩn 7488 vvc.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
2,162 Chưa có Vũ Đức Minh 12756 vdm.12.abc.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
2,598 Chưa có Lê Thị Vân 13206 ltv.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
2,600 Chưa có Trần Văn Hải 13208 tvh.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
2,650 Chưa có Nguyễn Quang Đông 13267 nguyenquangdong Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
2,654 Chưa có Phan Trần Văn 13271 vanhien Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
4,381 Chưa có Phạm Thị Thu Giang 19240 giangptt.21nb.syt Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
4,420 Chưa có Vũ Minh Châu 19280 minhchauvu.sytnb Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061
4,648 Chưa có nghiêm xuân bách 19516 nghiemxuanbach Sở Y tế - Ninh Bình
ID cơ quan: 2061