Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 15 trong số 15 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Hà Nam
ID cơ quan: 2059
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
572 Chưa có Nguyễn Công Khương 6042 nck.12.abc.syt Sở Y tế - Hà Nam
ID cơ quan: 2059
577 Chưa có đào thị thỏa 6047 đtt.12.abc.syt Sở Y tế - Hà Nam
ID cơ quan: 2059
947 Chưa có Nguyễn Hương Liên 6430 nhl.12.abc.syt Sở Y tế - Hà Nam
ID cơ quan: 2059
1,041 Chưa có ngô văn sâm 6526 nvs.12.abc.syt Sở Y tế - Hà Nam
ID cơ quan: 2059
1,079 Chưa có Quách Xuân Kha 6565 qxk.12.abc.syt Sở Y tế - Hà Nam
ID cơ quan: 2059
1,118 Chưa có Trương Thanh Phòng 6606 ttphong.12.abc.syt Sở Y tế - Hà Nam
ID cơ quan: 2059
1,124 Chưa có Trần Viết Hùng 6613 tvh.12.abc.syt Sở Y tế - Hà Nam
ID cơ quan: 2059
1,126 Chưa có Đinh Văn Sáng 6615 đvs.12.abc.syt Sở Y tế - Hà Nam
ID cơ quan: 2059
1,142 Chưa có Trần Ngọc Ánh 6633 tna.12.abc.syt Sở Y tế - Hà Nam
ID cơ quan: 2059
1,166 Chưa có Lục việt Hoa 6658 lvh.12.abc.syt Sở Y tế - Hà Nam
ID cơ quan: 2059
1,168 Chưa có Lục Việt Nam 6660 lvh1.12.abc.syt Sở Y tế - Hà Nam
ID cơ quan: 2059
1,201 Chưa có Văn Tất Phẩm 6695 vtpham.12.abc.syt Sở Y tế - Hà Nam
ID cơ quan: 2059
1,767 Chưa có Vũ Kim 7297 vk.12.abc.syt Sở Y tế - Hà Nam
ID cơ quan: 2059
2,010 Chưa có trương mạnh sức 12587 tms.abc.syt Sở Y tế - Hà Nam
ID cơ quan: 2059
4,352 Chưa có nguyễn thị nhâm 19210 nhamvn1.19hna.syt Sở Y tế - Hà Nam
ID cơ quan: 2059