Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 20 trong số 20 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
224 Chưa có nguyễn thu hương 5667 nth.16hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
394 Chưa có Nguyễn Thị Mai Hương 5858 ntmh.16hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
407 Chưa có Tô Thị Lệ Thanh 5871 tlt.16hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
408 Chưa có Nguyễn Văn Tung 5873 nvt.16.hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
412 Chưa có Mai Thạch Thọ 5877 mtt.16hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
416 Chưa có Nguyễn Chí Công 5881 ncc.16hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
423 Chưa có Trương Minh Hải 5889 tmh.16hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
434 Chưa có Lê Huy Hoàng 5900 lhh.16.hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
444 Chưa có Đặng Thị Minh Thư 5910 dmt.16hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
467 Chưa có Phạm Thị Trà 5934 ptt.16hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
526 Chưa có Nguyễn Thị Thu Hiền 5995 ntth.16hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
585 Chưa có Phạm Ngọc Sơn 6055 pns.16hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
589 Chưa có Nguyễn Đình Trình 6060 ndt.16hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
681 Chưa có Trịnh Viết Thông 6159 tvt.16hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
691 Chưa có Vũ Thị Thúy Ngọc 6169 vttn.16hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
696 Chưa có Bạch Thị Thu Hà 6174 btth.16hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
703 Chưa có Bạch Thị Thu Hà 6181 bth.16hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
712 Chưa có Nguyễn Tôn Minh 6190 ntm.16hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
1,191 Chưa có Đồng Trung Kiên 6685 dtk.16hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056
1,428 Chưa có Đỗ Văn Thắng 6933 dvt.16hp.syt Sở Y tế - Hải Phòng
ID cơ quan: 2056