Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 34 trong số 34 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
468 Chưa có Đoàn Văn Khôi 5935 15hd.dvk Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
1,361 Chưa có Trần Đình Nam 6862 15hd.tđn Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
1,372 Chưa có Phạm Văn Tám 6873 15hd.pvtsyt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
1,378 Chưa có Phạm Hữu Thanh 6879 15hd.phtsyt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
1,391 Chưa có Phạm Đức Hiệp 6892 15hd.pvhsyt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
1,402 Chưa có Nguyễn Thị Trung Chính 6903 15hd.nttc Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
1,403 Chưa có Vũ Văn Trình 6904 15hd.vvtsyt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
1,404 Chưa có Phạm Đức Luyện 6905 15hd.pdlsyt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
1,405 Chưa có Nguyễn Thùy Dương 6906 15hd.ntdsyt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
1,406 Chưa có Đồng Văn Chiến 6907 15hd.dvcsyt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
1,407 Chưa có Nguyễn Thị Bình 6908 15hd.ntbsyt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
1,408 Chưa có Đinh Huy Hưng 6909 15hd.dhhsyt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
1,409 Chưa có Đỗ Đức Văn 6910 15hd.ddvsyt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
1,410 Chưa có Vũ Thị Mai Lan 6911 15hd.vtmlsyt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
1,829 Chưa có Nguyễn Văn Tường 7369 15hd.nvtsyt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
1,830 Chưa có Nguyễn Văn Lưu 7370 15hd.nvlsyt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
1,887 Chưa có Phạm Mạnh Cường 7429 15hd.pmcsyt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
1,888 Chưa có Phạm Đức Hiệp 7430 15hd.pdhsyt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
2,036 Chưa có Đỗ Đức Văn 12622 ddv.2055.hd.syt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
2,060 Chưa có Vũ Văn Trình 12647 vvt.2055.hd.syt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
2,061 Chưa có Đồng Văn Chiến 12648 dvc.2055.hd.syt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
2,063 Chưa có Đinh Huy Hưng 12650 dhh.2055.hd.syt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
2,064 Chưa có Nguyễn Văn Tường 12651 nvt.2055.hd.syt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
2,074 Chưa có Phạm Thị Minh Phương 12662 ptmp.2055.hd.syt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
2,198 Chưa có Vũ Thị Diệu 12793 vtd.2055.hd.syt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
2,246 Chưa có Phạm Đức Hiệp 12841 pdh.2055.hd.syt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
2,249 Chưa có Vũ Thị Tho 12844 vtt.2055.hd.syt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
2,251 Chưa có VŨ THỊ MAI LAN 12846 vtml.2055.hd.syt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
2,262 Chưa có Nguyễn Thị Bình 12857 ntb.2055.hd.syt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
2,264 Chưa có Phạm Xuân Ngọc 12859 pxn.2055.hd.syt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
2,273 Chưa có Trần Đình Nam 12868 tdn.2055.hd.syt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
2,274 Chưa có Hoàng Anh Tùng 12869 hat.2055.hd.syt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
2,293 Chưa có Nguyễn Thị Thùy Dương 12889 nttd.2055.hd.syt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055
2,309 Ảnh của nttc.2055.hd.syt Nguyễn Thị Trung Chính 12905 nttc.2055.hd.syt Sở Y tế - Hải Dương
ID cơ quan: 2055