Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 9 trong số 9 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 2043
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
955 Chưa có Trương Đình Chính 6438 tdc.12.abc.syt Sở Y tế - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 2043
964 Chưa có Trần Thanh Mỹ 6448 ttm.12.abc.syt Sở Y tế - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 2043
990 Chưa có Vũ Thị Thanh Huyền 6474 vtth.12.abc.syt Sở Y tế - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 2043
1,006 Chưa có Nguyễn Tiến Hùng 6491 nthung.12.abc.syt Sở Y tế - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 2043
1,092 Chưa có Nguyễn Viết Quang 6579 nvq.12.abc.syt Sở Y tế - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 2043
1,116 Chưa có Phạm Thị Thanh Hương 6603 ptth.12.abc.syt Sở Y tế - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 2043
1,223 Chưa có Nguyễn Xuân Tôn 6719 nxt.12.abc.syt Sở Y tế - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 2043
1,419 Chưa có Nguyễn Xuân Hùng 6923 nxh.12.abc.syt Sở Y tế - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 2043
1,422 Chưa có Võ Văn Hùng 6926 vvh.12.abc.syt Sở Y tế - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 2043